Router Blackhole List - testiskripti

Tästä joko näppärästi mailiserverin perään filtteriksi tai kääri komponentiksi ja aja vasten mailiakkountteja.

Asenna ensin aspdnsx. Helppoa kuin heinänteko. Ohjeistusta osoitteesta http://www.internext.co.za/stefan/aspdnsx/

Copypaste alta soveltuvaan tiedostoon, tyyliin rbl.vbs

Komentorivillä sitten "CSCRIPT rbl.vbs [tiedostonimi]". Paluukoodi paljastaa osuiko (Jos ReverseCodes on True, nolla kertoo että spammia, ykkönen tai muu kertoo että ei ollut tahi skripti kaatui nenälleen). Jos aiot tunkata mailiserverin perään, käytännössä external executables tyypillisesti vaatii .BAT-tiedoston (eivät osaa suoraan ajaa vbs:ää). Sisältö noin suunnilleen (rbl.bat):

CSCRIPT rbl.vbs %1

(ja siinä se.)

' RBLTest.vbs v. 0.2
' (C) 2003 PLZI

Option Explicit
Const ForReading = 1
Const ForAppend = 8
Dim oArgs
Dim SafeServers, RBLServers,DNSServer
Dim RBLCount
Dim MailFile
Dim LogFileName, SessionStart
Dim SpamFound
Dim ReverseCodes, CodeErrorOrNoSpam, CodeSpamFound
Dim LogFso, LogTs
Dim CopyDir
Dim ExitWhenFound
Dim ToScreen
Dim dummy

'
' Settings for the script
'

' Local addresses to be skipped
SafeServers = "[127.0.0.1],[192.168.111.5],[195.156.165.6],[131.177.74.186],"
SafeServers = SafeServers & "[131.177.121.200],[131.177.130.26],[131.177.130.22]"

' RBL Server list to be used
RBLServers = Array("bl.spamcop.net","orbs.dorkslayers.com")

' DNS Server
DNSServer="192.168.111.1"

' Where to put the log
LogFileName="c:\rbltest.log"

' Where to copy the spam files
CopyDir="c:\mailserver\spam\"

' Exit with spamfound when first RBL match is found?
ExitWhenFound=True

' Reverse the exit codes? (Merak uses filter settings where 0 means blocking)
ReverseCodes=True

' Where to put the output, to log file or to screen?
ToScreen=True


If ReverseCodes Then
 CodeErrorOrNoSpam=1
 CodeSpamFound=0
Else
 CodeErrorOrNoSpam=0
 CodeSpamFound=1
End If

SpamFound=False
RBLCount = UBound(RBLServers)
SessionStart="[" & Date & " " & Time &"] - Program started"

Set LogFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set LogTs = LogFso.OpenTextFile(LogFileName, ForAppend, True)

WriteLog SessionStart

Set oArgs=WScript.Arguments
If oArgs.Count = 0 Then
 WriteLog VbTab & "file name argument missing - exiting with code " _
  & CodeErrorOrNoSpam
 Logts.close
 WScript.Quit (CodeErrorOrNoSpam)
Else
 MailFile=oArgs(0)
 Main
End If


If SpamFound Then
 dummy = copyto(MailFile)
 WriteLog "- end run with exit code " & CodeSpamFound & VbCrLf
 Logts.close
 WScript.Quit (CodeSpamFound)
Else
 WriteLog "- end run with exit code " & CodeErrorOrNoSpam & VbCrLf
 Logts.close
 WScript.Quit (CodeErrorOrNoSpam)
End if

Sub Main
Dim RBLTest 
Dim F,T
Dim dictIP
Dim Headers 
Dim IPKeys, IPKeyCount
Dim OneKey

 WriteLog VbTab & "Reading addresses from '" & MailFile & "'" 

 Headers = RipHeader(MailFile)
 Set dictIP = RegExpTest("\[[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\]",Headers)

 WriteLog VbTab & dictIP.Count & " unique addresses found."

 IPKeys=dictIP.Keys
 IPKeyCount=UBound(IPKeys)
 If IPKeyCount>-1 Then
   For T=0 To RBLCount
   WriteLog VBTab & "testing against " & RBLServers(T)
   For F = IPKeyCount to 0 Step -1
   OneKey=CStr(IPKeys(F))
   If Instr(SafeServers,OneKey) Then
     WriteLog VbTab & OneKey & " is a local address-skipped"
    Else 
     RBLTest=CreateRBL(OneKey,RBLServers(T))
     If IsListed(RBLTest) Then
      SpamFound=True 
      WriteLog "***" & VbTab & OneKey & " is listed in RBL!"
      If ExitWhenFound Then 
       WriteLog VbTab & "stop processing (ExitWhenFound true)"
       Exit For
      End If
     Else
      WriteLog VbTab & OneKey & " (no match)"
     End If
    End If 
   Next
  If SpamFound And ExitWhenFound Then Exit For
  Next
 Else
  Writelog VBTab & "No addresses to test!"
 End If
End Sub


Function WriteLog(byval temp)
 If ToScreen then
  WScript.Echo temp
 Else
  Logts.WriteLine temp
 End If
End Function


' Check if address is listed in RBL(s)
Function IsListed (byval Check)
 Dim objDNS,Response
 Set objDNS = CreateObject("ASPDNSX.RealDNSLookup")
 objDNS.DNSServer = DNSServer
 objDNS.TimeOut = 10000
 Response = objDNS.GetIPFromName(Check)
 If Len(Response) = 0 Then 
  IsListed=False
 Else
  IsListed=True
 End If
 Set objDNS = Nothing
End Function


' Rip header from file
Function RipHeader(byval filename)
 Dim fso, f1, ts, Line, Output, EndHeaders
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set ts = fso.OpenTextFile(FileName, ForReading)
 EndHeaders=False
 Do Until ts.AtEndOfStream or EndHeaders
  Line = ts.ReadLine
  Output=Output & Line & VbCrLf  
  if Trim(Line)="" Then
   EndHeaders=True
  End If
  Loop
  ts.Close
  RipHeader=Output
End Function

' List all IP's in data
Function RegExpTest(patrn, strng)
 Dim regEx, Match, Matches 
 Dim dictIP
 Set dictIP=CreateObject("Scripting.Dictionary")
 Set regEx = New RegExp 
 regEx.Pattern = patrn  
 regEx.IgnoreCase = True 
 regEx.Global = True 
 Set Matches = regEx.Execute(strng) 
 For Each Match in Matches 
   If Not(dictIP.Exists(Match.Value)) Then ' remove duplicates
   dictIP.Add Match.Value,Match.FirstIndex
  End If
 Next
 Set RegExpTest = dictIP
End Function


' Create RBL FQDN from enclosed IP
Function CreateRBL (byval ip, byval RBL)
 Dim IPElements, NewIP, F
 ip=Replace(ip,"[","")
 ip=Replace(ip,"]","")
 IPElements=Split(ip,".")
 For F=UBound(IPElements) to 0 Step -1
  NewIP=NewIP & IPElements(F) & "."
 Next
 CreateRBL=NewIP & RBL
End Function

Function CopyTo (byval file)
 Dim fso, f2
 Dim LastSlash, BareFile, NewName

 LastSlash = InstrRev(file,"\")
 BareFile = mid(file,LastSlash+1)
 NewName = CopyDir & BareFile & ".spam.txt"
 WriteLog VbTab & " copying to name " & NewName

 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set f2 = fso.GetFile(file)
 f2.Copy (NewName)
 Set fso=Nothing

End Function